Algemene verkoopsvoorwaarden


Artikel 1: Bestelbon - Bestelvoorstel

1.1. Behoudens schriftelijk, uitdrukkelijk beding, worden alle bestelvoorstellen gedaan zonder dat daaruit voor  SeaTroniX enige verbintenis voortspruit. Elke overeenkomst met  SeaTroniX kan slechts op geldige wijze tot stand komen nadat  SeaTroniX haar akkoord schriftelijk bevestigd heeft met onder andere een orderbevestigng. Een bevestiging blijkt uit de ondertekening en terugzending naar  SeaTroniX van de door de klant ondertekende bestelvoorstel of bestelbon binnen de 5 dagen na ontvangst. Elke betekening, zelfs vooraleer ze  SeaTroniX heeft bereikt, verbindt evenwel de koper op onherroepelijke wijze.

1.2. Door het feit van zijn bestelling gaat de koper akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking van de onderhavige verkoopsvoorwaarden is slechts geldig wanneer zij schriftelijk werd vastgesteld.

1.3. De persoon of firma die de bestelling doet wordt beschouwd als de opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Artikel 2: Prijsopgave en recht

2.1. Onze prijsopgaven zijn slechts bindend voor zover dat :

a. de aanvaarding van het bestelvoorstel ons bereikt binnen de 30 dagen na het opmaken en

b. voor zover de koper geen enkele wijziging aanbrengt aan datgene dat als basis gediend heeft voor de opstelling van ons bestelvoorstel. Dit alles onder voorbehoud van het tot stand komen van de overeenkomst conform sub 1.1.

2.2 Indien een klant een bestelling plaatst na de periode vermeld in 2.1, doet de klant er best aan contact op nemen met  SeaTroniX om eventuele prijsveranderingen na te gaan.

2.3. Prijzen in andere munten dan de Euro:  Een prijsopgave, gebaseerd op een andere munt dan de Euro zal op het ogenblik van de levering aangepast worden aan een eventueel veranderde wisselkoers.

2.4. Het gemeenrecht inzake koop-verkoop en aanneming van diensten blijft de overeenkomst tussen partijen beheersen, behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst of in onderhavige verkoops-voorwaarden.

Artikel 3: Levering, vervoer en leveringstermijn

3.1. De leveringstermijn voor de bij  SeaTroniX bestelde goederen wordt steeds schriftelijk overeengekomen.

3.2. Wanneer de leveringstermijn wordt overschreden mag de klant zijn bestelling opzeggen vanaf de 8° dag na de datum waarop de leveringstermijn verstrijkt behalve als de levering plaatsvindt vooraleer de termijnverlenging is verstreken. Indien het produkt wordt geleverd na de achtste dag die volgt op de datum waarop de leveringstermijn verstrijkt mag de klant zijn bestelling opzeggen ten laatste 15 dagen na de datum waarop het produkt werkelijk werd geleverd. De klant dient onverwijld de geleverde produkten ongeopend terug te bezorgen aan  SeaTroniX.

3.3. De leveringstermijnen worden verlengd, zelfs al zijn ze door een schriftelijke uitdrukkelijke bepaling door ons van stipte toepassing verklaard, in alle gevallen van overmacht.

3.4. De klant ziet af van enig recht op vergoeding wegens het niet naleven van de leveringstermijn.

3.5. Iedere wijziging op verzoek van de koper aan de bestelling doet de overeengekomen leveringstermijn ten bate van  SeaTroniX teniet.

3.6. Annulatie van een bestelling is slechts geldig indien het door de klant gedaan wordt per aangetekend schrijven. Een annualtie gedaan op gelijk welke andere manier worden als niet bestaande beschouwd.

3.7. De goederen reizen steeds op risico van de koper en de verzendings- en leveringskosten zijn ten laste van de koper.

3.8. Bij verkoop of levering vanaf de maatschappelijke zetel van SeaTroniX, dragen de koper en zijn vervoerder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid voor het laden en het vervoer en dit zelfs wanneer  SeaTroniX welwillende medewerking heeft verleend.

3.9. SeaTroniX is dus niet aansprakelijk voor de schade aan de goederen, of geleden door de vervoerder, of door derden, ingevolge o.m. een gebrekkige lading, overlading, verkeersongeval, enz...

Artikel 4: Prijs- en betalingsmodaliteiten

4.1. Alle betalingen welke voortspruiten uit onze commerciële verbintenissen zijn betaalbaar te Kampendaal 34, 1653 Dworp.

4.2. De B.T.W. alsook alle andere belastingen zijn steeds ten laste van de koper.

4.3. Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting en zonder afhouding op de vastgestelde prijs, tenzij anders gespecifieerd.

4.4. Betaling met credietcard: Door de ondertekening van de bestelbon - bestelvoorstel geeft de klant toestemming aan  SeaTroniX om het verschuldigde bedrag te innen bij de door hem aangeduide kredietkaart-instelling van de klant. Deze opdracht is onherroepelijk.

4.5. Iedere betwisting over betaling zal geregeld worden tussen de kredietkaarthouder en zijn kredietkaart-instelling en dit buiten  SeaTroniX om.

4.6. SeaTroniX verbindt zich ertoe om het door de klant doorgegeven nummer niet te gebruiken anders dan voor de betaling van de bestelde goederen.

4.7 Aan de klant wordt na de levering een faktuur toegezonden alsook een exemplaar van de sales-slip van de kredietkaartinstelling.

4.8. Betaling per overschrijving: De betalingen dienen te geschieden op rekening van  SeaTroniX

4.9. De klant zal de overeengekomen betalingstermijn zoals vermeld op de faktuur strikt volgen. Indien de betaling gebeurt binnen de 8 dagen faktuurdatum mag de klant het bedrag van de kredietbeperking aftrekken van het totaal. Er wordt een kredietbeperking voorzien van 3% op het totaal van de faktuur voor een betalingstermijn van 30 dagen faktuurdatum, 6% voor 60 dagen faktuurdatum en 9% voor 90 dagen faktuurdatum.

4.10. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling een intrest van 18 % per jaar verschuldigd zijn op het nog verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum tot en met de algehele betaling.

4.11. In geval een factuur langer dan 14 dagen onbetaald blijft te rekenen vanaf haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15 % met een minimum van € 200,-. en zulks ten titel van forfaitaire vergoeding voor de schade die deze vertraging in betaling veroorzaakt, voornamelijk personeels- en administratiekosten.

4.12. Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten zijn lastens de koper ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag en vallen niet onder het sub 4.11. bepaalde.

4.13. Elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen, de weigering of het protest van een wisselbrief hebben tot gevolg dat alle verschuldigde sommen eisbaar worden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en ontbindend beding

5.1. De eigendomsoverdracht geschiedt pas na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Dit betekent dat zonder geldige uitvoering van de betaling door de koper de goederen eigendom blijven van SeaTroniX, vermits de eigendom niet bij het tot stand komen van de koop of overeenkomst tot aanneming van diensten, doch slechts bij de volledige betaling van de prijs overgaat. De klant verplicht zich er toe de geleverde koopwaar te laten verzekeren vanaf de levering tot de volledige afbetaling ervan.

5.2. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag heeft  SeaTroniX de keuze: a. hetzij de betaling van de geleverde goederen en prestaties vorderen in rechte overeenkomstig onderhavige verkoopsvoorwaarden.

b. hetzij het versturen van een aangetekende brief met vermelding van het beroep op huidig artikel 5.2.b welke, in geval geen betaling volgt binnen de 8 dagen, van rechtswege de ontbinding van de overeenkomst lastens de klant tot gevolg zal hebben. Bij dergelijke ontbinding van de overeenkomst lastens de klant zal een forfaitaire schadevergoeding van minimum 40 % van de koopprijs verschuldigd zijn aan SeaTroniX. Indien  SeaTroniX een grote schade kan aantonen zal de koper deze laatste som verschuldigd zijn.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Al de goederen welke behoren aan de klant en zich in de lokalen van  SeaTroniX bevinden blijven er voor rekening en risico van de klant die uitdrukkelijk  SeaTroniX van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de klant bestemd. Niettegenstaande alle voorzorgen genomen worden om verlies en schade te voorkomen aan de toevertrouwde goederen wordt alle verantwoordelijkheid terzake afgewezen.

6.2. Wanneer de koper de door  SeaTroniX geleverde goederen als ondeuglijk beschouwt hetzij wegens niet-conformiteit aan de bestelling hetzij wegens gebreken in de kwaliteit of om welke andere reden ook, dient hij daarvoor bij ons klacht in te dienen binnen de 8 dagen na de inontvangstneming der goederen. Deze klacht dient gedaan te worden bij aangetekend schrijven waarin op gedetailleerde wijze moet aangegeven worden waarom wordt geprotesteerd. Elke andere vorm van klacht (o.m. terugzending factuur, telefonische klachten, weigering van aanvaarding der levering ...) hebben niet de minste waarde. Partijen verklaren er zich mede akkoord dat er geen gevolg kan worden gegeven aan om het even welke klacht die na de termijn van 8 dagen wordt ingediend. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft evenwel de aanvaarding van het geheel tot gevolg; gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

6.3. SeaTroniX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, tenzij het duidelijk is dat  SeaTroniX deze gebreken kende. Behalve in geval van bedrog zal de door de koper “bewezen aansprakelijkheid” van  SeaTroniX enkel beperkt blijven tot ofwel terugbetaling van de door de koper betaalde prijs, ofwel de vervanging van de koopwaar of geleverde goederen naargelang  SeaTroniX dit goed oordeelt, met uitsluiting van alle schadeloosstellingen en terugbetaling van om het even welke kosten of vergoedingen.

6.4. SeaTroniX kan niet aansprakelijk worden gesteld zo zij haar verbintenissen om redenen buiten haar wil niet kan vervullen.

6.5. Klachten dienen gericht te worden aan SeaTroniX. Klachten gericht aan vertegenwoordigers of aangestelden van  SeaTroniX zullen geen enkel rechtsgevolg ressorteren.

6.6. Geen enkele klacht, zelfs wanneer zij gegrond is, laat de koper toe de betaling uit te stellen of de modaliteiten ervan te wijzigen.

6.7. In geval van klachten gedekt door de garantie van de leverancier, zal SeaTroniX zorg dragen voor de opvolging van de klacht, de eventuele terugzending van goederen, tot bij de levering van de herstelde of vervangen goederen. De verzendingskosten zijn echter ten laste van de koper.

Artikel 7: Schorsing levering - annulatie bestelling

7.1. Wanneer de klant nalaat één of meerdere vervallen facturen te betalen of indien mocht blijken dat zijn financiële toestand aan ernstige twijfel onderhevig is, zijn wij gerechtigd elke verdere levering stop te zetten tot wanneer de vervallen facturen betaald zijn of de reeds geleverde bestelling betaald is. Behoudens gegronde redenen die aan de appreciatie van de rechtbanken wordt overgelaten, zal de hierboven in sub 4.10. vermelde intrest en het in sub 4.11. vermelde schadebeding toegepast worden tenzij  SeaTroniX de teruggave eist van de reeds verkochte koopwaar. Het hierboven bepaalde geldt zelfs wanneer het contract tot stand kwam toen deze facturen reeds eisbaar waren. Wanneer spijts aangetekende ingebrekestelling de klant nalaat om binnen de 8 kalenderdagen de openstaande facturen te vereffenen zal  SeaTroniX ontslagen zijn van elke verdere verbintenis.  SeaTroniX behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen wegens deze verbreking van het contract die dus van rechtswege tot stand komt na de aanmaning vanwege  SeaTroniX en bij gebreke van de klant hieraan gevolg te geven binnen de bepaalde termijn. Het gestorte voorschot blijft hoedanook verworven, door  SeaTroniX voor de reeds gemaakte kosten.

7.2. De vernietiging of annulatie van de bestelling voor de levering door de koper houdt een schadeloosstelling in zich van 40 % op de koopsom aan SeaTroniX.

Artikel 8: Geschillen Dit contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.  SeaTroniX houdt zich evenwel het recht voor om elke betwisting met de klant aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.


I. BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN SeaTroniX ALS HARD-EN SOFTWARE LEVERANCIER

Artikel I.1: Informatie

I. 1.1. SeaTroniX behoudt zich het recht voor om elke bestelling binnen redelijke termijn te annuleren zo de bestelde koopwaar niet kan worden geleverd. Aan de koper zal het eventueel betaalde voorschot worden terugbetaald, zonder dat deze enig recht op schadevergoeding en terugbetaling van om het even welke kosten of vergoedingen jegens  SeaTroniX kan doen gelden.

I. 1.2. De koper erkent van  SeaTroniX alle nuttige inlichtingen, informatie en raadgevingen - in de breedste zin van het woord - te hebben gekregen vooraleer de koopwaar te hebben besteld.

I. 1.3. De koper is op de hoogte van het feit dat de techniek inzake informatika nooit volmaakt is, en deze een continue evolutie ondergaat, met als gevolg dat het  SeaTroniX onmogelijk is steeds de laatste stand terzake mede te delen.  SeaTroniX zal evenwel alles in het werk stellen om de meest recente en nodige gegevens aan de koper mede te delen bij aankoop.

Artikel I. 2: Aansprakelijkheid

I. 2.1. SeaTroniX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de foutieve keuze van koopwaar door de koper alsook niet voor daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

I. 2.2. SeaTroniX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het leveren van koopwaar dewelke niet beantwoordt aan de laatste stand der techniek, daar techniek inzake informatika continu aan een evolutie onderhevig is.  SeaTroniX is ook niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

I. 2.3. SeaTroniX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fabricagefouten, conceptiefouten en dergelijke van de koopwaar, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

I. 2.4. Indien het geleverde produkt uit zijn verpakking wordt gehaald dient dit te worden beschouwd als een aanvaarding van het geleverde produkt. Terugzenden of annulering - zelfs na het verstrijken van de leveringstermijn - wordt alsdan voor onmogelijk gehouden.

Artikel I. 3: Intelektuele eigendom Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom heeft de klant enkel het gebruiksrecht van de software en niet de intelectuele eigendom. Hun namaking of duplicatie onder het even welke vorm en om het even welk procédé wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.

Artikel I. 4: Installaties De installatie met daarbijhorende goede technische werking wordt uitgevoerd door SeaTroniX. De volledige inrichtingswerken (elektrische leidingen, aftakkingen, enz...) dienen steeds vooraf door de zorgen van de koper uitgevoerd te worden. De koper zorgt voor een aangepast lokaal.

Artikel I. 5: Aanpassing, wijzigingen, onderhoud Aanpassingen of wijzigingen aan de koopwaar of geleverde goederen en onderhoud zullen het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst uitmaken.